Национални планови

за климатски промени


Националните планови обезбедуваат информации за инвентарот на стакленички гасови (GHG), мерки за ублажување на и адаптација кон климатските промени и сите други информации кои државата ги смета за релевантни за постигнување на целта на Рамковната конвенција на ОН за климатски промени.

Националните планови обезбедуваат информации за инвентарот на стакленички гасови (GHG), мерки за ублажување на и адаптација кон климатските промени и сите други информации кои државата ги смета за релевантни за постигнување на целта на Рамковната конвенција на ОН за климатски промени.​

Земјите во развој (потписнички на Конвенцијата) се должни да го достават својот прв национален план за климатски промени во рок од три години од ратификувањето на Конвенцијата, а потоа на секои четири години.


 Четврт национален план за климатски промени

Во моментов се подготвува Четвртиот национален план за климатски промени (4-ти НП) и се очекува да биде готово и усвоено од Владата до крајот на 2021-та година.

Подолу се дадени секторските извештаи кои служат како основна за Четвртиот национален план:

Kлиматски екстреми - Скопски регион

Kлиматски екстреми - Струмица

Kлиматски екстреми - Полошки регион

Kлиматските екстреми во државата

Студија за процена на управувањето со ѓубрето од мали фарми со млечни говеда и свињи

Методологија за интегрирање на климатските промени во просторното планирање, со фокус на Просторниот План на РСМ

Најдобри практики и студии за вклучување на размислувањата за климатските промени во просторното планирање (eng)

Нацрт извештај за ранливост на и адаптација кон климатски промени на секторите земјоделие, шумарство и промена на користење на земјиштето (eng)

Брошура Интегрирање на Климатските Промени во Просторното Планирање/ Препораки за Просторниот План на Република Северна Македонија и за Просторните Планови на регионите

Брошура Интегрирање на Климатските промени во Просторното Планирање/ Препораки за подготовка на планови од пониско ниво (генерални и детални урбанистички планови)

Брошура Најдобри практики: Просторно планирање и организација на просторното планирање кои се чувствителни на климатските промени

Проценка на потенцијалот за климатско-поволни решенија за ладење

Проценка на потенцијалните климатски - поволни решенија за ладење - Документ за политиките за „Еколошко ладење“

Анализа на вклученоста на климатските промени во образованието  Трет национален план за климатски промени

Дополнителни документи:

     Акциони планови

    Инвентар на стакленички гасови

    Ранливост

            Биолошка разновидност | Здравство |Водни ресурси | Земјоделство | Шумарство | Туризам |

           Културно наследство | Намалување на ризици од катастрофи |

    Адаптација            

             Можности за адаптација во најранливите сектори

     Ублажување

            Kомуникациска стратегија и акциски план за климатски промени

            Истражување, иновации и трансфер на технологии во рамките на Третиот национален план за климатски промени (eng)Втор национален план за климатски промени (2008)

Прв национален план за климатски промени (2003)


http://unfccc.org.mk/content/Documents/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8(2).pdf

{{'subscribe.for.newsletter'|translate}}

Account

Error message here!

Show Error message here!

Forgot your password?

Register your new account

Error message here!

Error message here!

Show Error message here!

Error message here!

Error message here!

Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close