Реставрацијата на екосистемот на Преспанското Езеро

Реставрацијата на екосистемот на Преспанското ЕзероПрограмата за развој на Обединетите нации (UNDP) во партнерство со Општина Ресен и Министерството за животна средина остварија повеќегодишна соработка фокусирана на реставрацијата на екосистемот на Преспанското Езеро, пред се преку воведување на сеопфатни мерки за значајно подобрување на целокупното здравје и зајакнување на отпорноста на Преспанското Езеро и обезбедување долгорочна контрола на процесот на еутрофикација.

Проектниот специјалист Никола Здравески, кој повеќе од 6 години е активно вклучен во спроведувањето на овие иницијативи, објаснува дека планот за управување со сливот на Преспанското Езеро претставува првиот изготвен плански документ во државава кој е изработен за ова подрачје според методологијата на Рамковната Директива за Води (РДВ 2000) на Европската Унија. Во државите членки на Европската Унија, целокупното планирање и искористување на природните ресурси ги анализира првенствено и зема во предвид потенцијалните ефектите од таквото планирање врз водните ресурси. Квалитативниот и квантитативен статус односно состојба на водните тела (реки и езера) се во фокусот на управувачките принципи на Рамковната Директива за Води и тие детерминират во која насока и до кој степен директно или индиректно можеме и смееме да ги експлоатираме. Темелејки се на овој принцип со помош на ескпертска поддршка, за прв пат успеавме да направиме сеопфатна идентификација и квантификација на сите загадувачи: точкасти и дифузни на водните тела во Преспанскиот слив, преку координирана и транспарентна платформа ги вклучиме сите идентификувани значајни чинители во управувањето со водните ресурси и изготвиме програма на мерки за заштита и унапредување на состојбата на водите во сливот на Преспанското Езеро. Планот за управување со сливот на Преспанско Езеро се однесуваше на планирачки период од 6 години (2010-2016) согласно принципите на планирачка рамка на РДВ 2000. Благодарение на поддршката од страна на Швајцарската Агенција за Развој и Соработка (SDC) која го финансираше проектот за заштита на Преспанско Езеро спроведен од УНДП, успеавме во голем дел да реализираме од зацртаните активности вклучително активности во секторот земјоделство и намалување на неговото влијание врз водите, подобрување на системот за третирање на отпадните води и изградба на системи кои се темелат на природни процеси на пречистување, воведување на систем за управување со биоразградливииот отпад, насочени активности за намалување на ерозивните процеси и деградација на земјиштето и воспоставување на локални капацитети преку изградбата на мониторинг станицата во село Стење за перманентно следење на состојбите со квалитетот на водите во сливот, процена на ефектот од сегашните и идни реставрациски напори и активности.

линк до целото интервју  https://klimatskipromeni.mk/article/492#/index/mainЕПИ ЦЕНТАР

{{"article.trending"|translate}}

{{"article.lastestPosts"|translate}}

Tags

Newsletter

Subscribe to our newsletter for good news, sent out every month.

{{"successful.subscription"| translate}}

{{subscriber.subscriber.email}}

{{"thank.you.for.subscription"|translate}}

{{'subscribe.for.newsletter'|translate}}

Account

Error message here!

Show Error message here!

Forgot your password?

Register your new account

Error message here!

Error message here!

Show Error message here!

Error message here!

Error message here!

Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close