Технологија за климатски промени: Развој на платформа за транспарентност на климатските промени

Технологија за климатски промени: Развој на платформа за транспарентност на климатските промениВо февруари 2019 година, Република Северна Македонија го одобри својот проект поддржан од ГЕФ и УНДП, Иницијатива за градење на капацитети за транспарентност (CBIT) „Зајакнување на институционалните и техничките капацитети за подобрување на транспарентноста во рамките на Договорот од Париз“. Во рамките на овој проект, Република Северна Македонија има склучено договор со консултантската фирма Aether со седиште во Велика Британија за да дизајнира веб-базирана Платформа за мониторинг, известување и верификација (MRV) за да служи за донесување одлуки во национално ниво и за исполнување на меѓународните барања за известување за климатските промени во државата.

Предизвик

Како држава кандидат за пристапување во ЕУ и држава која не потпаѓа под Анекс I од Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени (УНФЦЦЦ), Република Северна Македонија има сè поголем број законски барања за известување во врска со активностите за климатски промени. Намалувањето на нејзините емисии на стакленички гасови, зголемувањето на отстранувањата и подобрувањето на отпорноста кон штетниот ефект од климатските промени се важни за Република Северна Македонија. Потребни се квалитетни податоци за проблемите поврзани со климата и следење на дополнителните активности за да се информираат носителите на одлуките и меѓународната заедница (преку известување).

Предизвик е да се дизајнира веб-базирана платформа и да се подобрат процесите на собирање и управување со податоци за да се обезбеди транспарентен и достапен проток на информации за меѓународно известување и развој на националните политики.

Предложеното решение

Преку низа ангажмани на засегнатите страни и преглед на постојните иницијативи, проектниот тим ќе изгради слика за потребите на националните институционални аранжмани, протокот на податоци, експертизата, алатките, системот и активностите за ангажман. До средината на 2021 година, Aether ќе дизајнира алатки за управување со информациите поврзани со собирање, анализа и употреба на податоци на Република Северна Македонија, како што се проекциите на емисиите, поврзаните политики и мерки. Оваа онлајн алатка за управување со податоци ќе:

• Ги ангажира релевантните засегнати страни во брзо и ефективно спроведување на климатските активности

• Обезбеди одржливо и континуирано подобрување на институционалната меморија со долгорочни тимови на експерти кои можат да ги следат, известуваат и верификуваат податоците

• Навремено изготвување на транспарентни и информативни национални документи кои ги поддржуваат националните придонеси за долгорочните цели на Договорот од Париз.

Со оваа платформа за МРВ, државата ќе може да превземе активности за транспарентност во целост на својот потенцијал и своите амбициозни климатски активности предвидени во македонскиот Ревидиран NDC

Џастин Гудвин, Лоренс Опи

Џастин Гудвин е директор на Aether, 20 години уживаше во практичен развој и континуиран преглед и подобрување на MRV системите за транспарентност. Преку своите активности како главен рецензент, Џастин стана многу активен, иновативен, добро познат и почитуван член на заедницата за главни рецензенти на УНФЦЦЦ. За Европската Унија и преку својата работа со Европската агенција за животна средина, Џастин играше водечки улоги во голем број проекти за градење на капацитети за земјите-членки на Европската унија во согласност со известувањата за проекциите на стакленичките гасови, политиките и мерките. Лоренс Опи е виш консултант во Aether со експертиза во поддршка на националните влади за спроведување на системите за транспарентност, известување за индустриските емисии во ЕУ и изработка на инвентарот за стакленички гасови. Лоренс ги поддржа земјите на меѓународно ниво да ги развиваат своите институционални аранжмани и системи за управување со податоци кои ја олеснуваат транспарентноста во климатските активности и поддршката. Лоренс е добро упатен во барањата за известување на УНФЦЦЦ и е овластен рецензент на УНФЦЦЦ за НП, БР и БУР. Тој е коавтор на неколку поглавја за БУР на земјите што не се од Анекс I, како и официјалните упатства на УНФЦЦЦ за институционални аранжмани.

{{'subscribe.for.newsletter'|translate}}

Account

Error message here!

Show Error message here!

Forgot your password?

Register your new account

Error message here!

Error message here!

Show Error message here!

Error message here!

Error message here!

Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close