Бројките и наративите се еднакво родово нееднакви -кога станува збор за климатските промени- Дел 1: Жените како агенти на промени

Бројките и наративите се еднакво родово нееднакви -кога станува збор за климатските промени- Дел 1: Жените како агенти на промениЕден од најголемите проблеми со кои се соочуваат земјите, кога станува збор за развојот на политики кои треба да ги пресекуваат родот и климатските промени, е недостаток или отсуство на податоци поделени по пол, и соодветно, родовите индикатори во областите поврзани со климатските промени, како и недостатокот на анализа на родовите улоги што ги дефинираат родовите потреби, препреки, можности на жените и мажите да ги ублажат и да се прилагодат на климатските промени.

Еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат земјите, кога станува збор за развојот на политики кои треба да ги пресекуваат родот и климатските промени, е недостаток или отсуство на податоци поделени по пол, и соодветно, родовите индикатори во областите поврзани со климатските промени, како и недостатокот на анализа на родовите улоги што ги дефинираат родовите потреби, препреки, можности на жените и мажите да ги ублажат и да се прилагодат на климатските промени.

Наспроти тоа, ние, како еден мешан тим од луѓе кои се многу мотивирани да направат промена, успеавме да дизајнираме и собереме родови индикатори во климатските промени во нашата држава, како и да добиеме увид во родовите улоги во семејството и општеството во различни области поврзани со климатските промени – посочени и од жени и и од мажи на почетно ниво.

Имено, во рамките на 4-от NC / 3-тиот BUR и CBIT проектот што го спроведува УНДП во тесна соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за труд и социјална политика, реализирани се два многу суштински процеси преку развиените родови индикатори за климатските промени во Република Северна Македонија и наративна студија - Род и климатски промени, Македонија - микронаративи.

Изработени се индикатори за родови и климатски промени во Македонија, со цел да се воведе родова перспектива во Националните комуникации, националните стратешки документи и документи, со посебен фокус на збир на индикатори во следните барани области на двогодишното ажурирање на извештаите (под 4-та национална Комуникации до Рамковната Конвенција на Обединетите Нации за Климатски Промени (UNFCCC): I. Поделени според полот податоци и родови индикатори во Националната проценка за ублажување и соодветно во извештајот за NDC; II. Полово поделение и родови индикатори за во Проценката на ранливоста и адаптација, III. Родово одговорни мерки во законска и стратешка рамка што ги пресекуваат родот и климатските промени, IV. Родови податоци за владините субвенции поврзани со енергијата и транспортот (активности за ублажување) и V. Родот и Националниот инвентар за стакленички гасови.

Вториот податок - извор е Наративната студија за родот и климатските промени, Македонија - микронаративи кои обезбедија перспектива за дневните предизвици на македонските граѓани во врска со климатските промени. Ова истражување, исто така, служеше како нетипичен консултативен механизам за креаторот на политики, бидејќи резултираше во приказни што ги отсликуваат и главните теми, но исто така и посебни прашања што обичните квантитативни податоци релативно често не успеваат да ги направат, бидејќи проектираат проценти што се покорисни за донесувачите на одлуки.

Веќе е познато, и не сакаме да се залагаме за тоа (барем во овој текст) дека, во светот на климатските промени, родот игра исклучително важна улога, пред се во (не) еднаквите можности на жените и мажите во ублажувањето и прилагодувањето на/кон негативните последици од климатските промени. Повикувајќи се на Рамковната Конвенција на Обединетите Нации за Климатски Промени, каде се нагласува дека родот игра исклучително важна улога, пред се во нееднаквите можности на жените и мажите да ги ублажат и прилагодат кон и на негативните ефекти од климатските промени. Климатските промени и нивните негативни влијанија не ги препознаваат стереотипите и основите за дискриминација (возраст, пол, етничка припадност, религија и друга припадност), но силно ја препознаваат климатската отпорност на луѓето, што длабоко зависи од социјалниот и економскиот статус и родовата основа на диспаритет ( полот е клучен фактор за повеќекратна дискриминација ако се вкрстат со горенаведените основи на дискриминација - што на крајот доведува до заеднички фактори на социјален и економски статус во семејството и во општеството).

Со цел дополнително да истражуваме во овие аспекти, ние ги препознавме, споредивме и анализиравме примарните извори на податоци од родовите индикаторите во климатските промени како квантитативни податоци и националното истражување преку микронаративи како квалитативен извор на податоци.

Во овој текст, ги анализиравме и двата извора на податоци, бројките и наративите (приказните), со споредување и вкрстување.

Каков беше резултатот? Бројките и наративите се подеднакво нееднакви кога станува збор за Родовите позиции, улогите, можностите и сл. на жените и мажите во семејството и во македонското општество кое е сè уште, претежно доминирано од мажи кога станува збор за политики што се опипливи за прилагодување и ублажување на климатските промени.

Вркстувањето на бројките и наративите ни дадоа доказ за она што веќе беше познато (и се претпоставуваше) дека постои, а тоа е сериозен родов диспаритет во областите на климатските промени кои  мора правилно да се решат и адресираат.

Кој дизајнира програми и политики на ниво на држава, и кој и управува со ресурсите при справување со климатските промени на ниво на семејство?

Дистрибуцијата на електрична енергија во семејството и во општеството ја потврдува машката доминација на позициите и практиките за управување со моќ и пари.

Родовиот индикатор за структурата на донесување одлуки на владините институции, по Парламентарните избори 2020 година, покажува исклучително мало учество на жените од 14% во министерските, заменик-министрите и државните секретарски позиции во министерствата поврзани со секторите на стакленички гасови и ублажувањето.

Што раскажаа луѓето? Кој управува со ресурсите при справување со климатските промени? Кој донесе одлука да постапи / да не постапи како одговор на оваа ситуација? Кој управуваше со буџетот потребен за да се одговори на ситуација поврзана со климатските промени?  Кој донесе одлука да постапи / да не постапи како одговор на оваа ситуација?Доминацијата кај мажите е присутна во скоро сите сектори поврзани со климатските промени кога станува збор за управување со буџетот за да се одговори на ситуацијата поврзана со климатските промени, како и донесување одлуки за постапување или непостапување на ниво на семејство. Од друга страна, жените доминираат во здравствениот сектор - секторот кој традиционално им припаѓа на жените (на пониско платено ниво) поради традиционално родовата улога на жените гледани како даватели на грижа или даватели на грижа (во платени и неплатени сектори - здравствен систем и дом). Тој може да се спореди со родовиот диспаритет на национално централно ниво на донесување одлуки.

Факт е дека жените се недоволно застапени во управувањето со буџетот и процесите на донесување одлуки на микро и национално ниво во ситуации кои се справуваат со климатските промени без разлика дали се поврзани со природни непогоди или болести предизвикани од слабиот квалитет на животната средина.

Ова мора да биде цврсто решено со преземање сериозни чекори за унапредување на женското учество во процесите на донесување одлуки што треба да се рефлектира во обезбедување родови одговорни активности (вклучително и финансирање) во справувањето со климатските промени, особено во контекст на ваквиот силно изразен родов јаз во донесувањето одлуки.

Нема да објаснуваме овде, зошто жените треба да бидат подеднакво вклучени во сите активности? Тоа не е ни прашање што треба да се расправа во демократските општества. Сепак, постои неадресирана, но суштинска, женска улога (во семејството и општеството) што треба сериозно да се разгледа кога станува збор за напорите во борбата против климатските промени.

Прво ис основно е дека со еднакво вклучување на мажите и жените како човечки капитал во тие напори, климатските промени, односно ублажувањето и адаптацијата ќе бидат поефективни, поефикасни и со долгорочни резултати, одржливи и со зголемена сопственост и ангажирање.

Она што сакаме да го застапуваме тука, е дека жените се вистински агенти на промени во секојдневниот живот, секојдневните практики и секојдневните напори за борба против климатските промени. Жените се хероите што треба да се следат.

Зошто? Ако навлеземе подлабоко во овој проблем - климатските промени, она што е од суштинско значење за решавање е човековото однесување. Повторно, зошто? Заради една многу едноставна дефиниција за климатските промени (меѓу другите), во која се вели дека „Климатските промени “значат промена на климата што се припишува директно или индиректно на човековата активност што го менува составот на глобалната атмосфера и што е дополнително до природната климатска варијабилност забележана во споредливи временски периоди “(UNFCCC).

Човечкото однесување е еден од факторите што придонесуваат за промена на составот на глобалната атмосфера. Однесувањето на луѓето треба да се разгледа не само на макро, туку и на микро ниво.

Што ни кажува тоа однесување на микро ниво за тоа во нашата земја? Следните слики даваат преглед на родовите разлики кон постапувањето/реагирањето и однесувањето во одговородт кон негативни појави на климатските промени но и митигацијата.

Ако го споредиме женското секојдневно практикување за намалување на емисијата на стакленички гасови или ублажување на климатските промени со машкото, очигледно е дека жените се поактивни во секојдневните активности за ублажување, кои зависат од нив, бидејќи нивниот избор е да придонесат кон ублажување на климатските промени.

Од друга страна, тие исто така се позагрижени за можните влијанија отколку мажите, и сè уште не се доволно охрабрени да дејствуваат и да направат нешто во општеството, а нивната улога останува само на набудување или правење промени во нивното однесување индивидуално - или микро ниво. Одговорот на ситуациите со климатските промени покажува повеќе „пасивен “пристап на жените кон одговор на климатските промени од една страна, и поголема загриженост на жените за можните влијанија. Имено, ако го наведеме овој наод вкрстено, со „користење на постојните ресурси на поинаков начин “, каде што мажите имаат поголема веројатност да обезбедат нови ресурси, додека жените повеќе се потпираат на други за добивање на информации (аспект на поврзаност) ја потврдуваат проактивната улога на мажите во одговор на ситуацијата поврзана со климатските промени, додека женските испитаници најверојатно се потпираат на методот на поврзаност.

„Микронаратив: Личен придонес кон чистиот воздух. Искуство: Загадувањето на воздухот влијае на сите нас. Во Скопје, загадувањето на воздухот е над сите стандарди. Не е индивидуално, туку приказна што влијае на сите нас. Така, наместо со автомобил, одам на работа со велосипед и во зима кога условите не дозволуваат со автобус. Автомобилот е сведен на исклучителни случаи кога нема друга алтернатива за превоз. Тоа е мојот придонес кон чистиот воздух “.

Тоа микро или индивидуално ниво не треба да се занемари, бидејќи тоа претставува основа за макро влијание САМО ако им се даде шанса за дејствување или донесување одлуки. Како? Микронаративите се прониклив метод во перцепцијата на обичните луѓе каде преку обезбедување на искуства од нивната лична перспектива, тие обезбедуваат основа за развој на нијансирани стратегии и политики за покривање на аспекти што може да се превиделе претходно. Во таа насока, квалитативните податоци даваат увид корисен за (давање многу едноставен одговор и метод за воспоставување на комуникациска стратегија каде жените ќе бидат поангажирани низ нивоата на донесување одлуки во различни сектори.

Како што е прикажано на сликата погоре, жените треба да бидат повеќе ангажирани во национални или локални стратегии кои се занимаваат со прашања поврзани со климатските промени (активности за ублажување и/или прилагодување, услуги, споделување на знаење, дистрибуција на информации итн.). Сите активности што се дизајнирани да ги зајакнат капацитетите на луѓето во нивниот одговор на климатските промени треба да бидат подеднакво распределени на женската и машката популација на корисници.

Учество треба да се обезбеди почнувајќи од фазата на дизајнирање на ваквите активности - што се однесува на проценката на потребите и нивото на донесување одлуки, и завршува со еднакво учество во сите дизајнирани мерки, соодветно оценети според индикатори дизајнирани по пол. Ефектите од ваквото учество се повеќекратни, но клучните придобивки се поставуваат кон избегнување на родово слепи мерки и политики и второ зголемена сопственост во процесот на донесување одлуки.

„Микронаратив наслов: Потоп. Искуство: Многу врнеше неколку дена. Од силниот дожд, водата влезе во мојата кука и целосно уништи се што имав, и мебел и апарати. Во моментот кога влезе вода, не можев да се справам со ситуацијата “, Жена, на возраст од 30-49 години, разведена / разделена, урбана област, Македонка.

Што мора да се смени?

„Микронаратив: Горење на нашата куќа, природна катастрофа. Искуство: Здраво Јас сум 26-годишна девојка. Во нашето село пред неколку години се случи да изгорат 2 или 3 куќи и тоа навистина беше природна непогода што не може да се опише. Гледав како гори нашата куќа и не можам да направам ништо единствено што направив е да се јавам на пожарникарите и гледам како се обидуваа да го запрат пожарот ... сè изгоре не остана ниту една работа, секое изгорено сеќавање се изгуби и се претвори во пепел. беше тешко време затоа што немавме каде да живееме, отидовме и живеевме долго време во некое семејство, немавме што да облечеме, да јадеме или пари, но за среќа не имавме штета на луѓето, туку само на материјалните работи. Неколку години живеевме со овој лош сон, бидејќи не можеше да се заборави. Беше студена зимска ноќ и пожарот беше предизвикан од пожар во оџакот “. Жена, албанка, рурално подрачје, слободна, 24-29.

Тука ги споредуваме броевите и наративите.

Нарациите им дадоа живот на броевите. Овие наративи се приказни од реалниот живот кои не можат и не смеат да се преведат само на бројки. Тие мора да бидат преведени во реални и остварливи (ефективни, ефикасни) мерки и политики што ќе им помогнат на луѓето кои се справуваат со негативни влијанија и ќе им помогнат на луѓето да ги ублажат или прилагодат климатските промени како долгорочни, подобрени и политики што препознаваат различни потреби и практики на и жени и мажи.

Овие приказни треба и мора да создадат основа за развој на нијансирани политики што нема да остават никого зад себе, што значи дека ќе се стреми да опфати и опфати повеќе аспекти отколку претходно.

Што мора (треба) да се смени?

1. Развојот на националната политика / програма мора да ги опфаќа различните потреби и пречки на мажите и жените, капацитети и потенцијал за спречување и / или прилагодување / ублажување на негативните влијанија на климатските промени,

2. Националните стратегии за споделување комуникации / информации / знаења, мора да бидат насочени подеднакво на машки и женски корисници и мора да земат предвид различни видови социјални, здравствени, економски и / или други видови ранливости.

3. Административните капацитети на одговорните институции кои се занимаваат со климатски промени мора да се зајакнат во однос на родовата перспектива на климатските промени.

4. Фискалното планирање или акциите за финансирање на климата мора да бидат во корелација со различните потреби на различните ранливи групи меѓу кои се повикуваат по пол.

5. Жените мора да се сметаат како агенти на промени, а нивните капацитети, знаење и улога во семејството и општеството мора да бидат целосно препознаени и искористени за развој на ефикасни политики за климатски промени.

„Микронаратив: Скопје, кога повторно ќе бидеш среќно? Искуство: Во Скопје, во зима, веќе не се живее ослободено од загаден воздух. Морам да носам маска кога ќе излезам, што е прескапо и не можам да си го дозволам тоа. Не можам да имам прошетки и разни активности што влијаат на моето ментално здравје и благосостојба. Не можам да отворам прозорец за прочистување на воздухот во куќата. Нема кислород надвор, и тоа влијае на мојата будност во текот на денот. Исто така, развив разни алергии “. Жена,  урбана област, 30-49.Олгица Апостолова; ко-автор: Филип Кондовски

Олгица Апостолова е м-р по Европски студии за интеграција и комуникација, со 18 годишно искуство во областа на родовата еднаквост, социјалната инклузија и недискриминација.

{{'subscribe.for.newsletter'|translate}}

Account

Error message here!

Show Error message here!

Forgot your password?

Register your new account

Error message here!

Error message here!

Show Error message here!

Error message here!

Error message here!

Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close